అక్టోబర్‍ 31న ‘బ్లూ మూన్‍’

ONCE IN A “BLUE MOON” ON 31st OCTOBER 2020

గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్‍ మీడియాలో ఒక విషయం వైరల్‍ అవుతా ఉంది. అక్టోబర్‍ 31న సంభవించే పౌర్ణమి బ్లూ మూన్‍గా కనబడనుంది అనే ప్రచారం జరుగుతుంది. వాస్తవంగా ఒక సంవత్సరం మొత్తం తీసుకుంటే నెలకి ఒకటి చొప్పున పౌర్ణమి సంభవిస్తుంది. అంటే సంవత్సరంలో మొత్తం 12 సార్లు మనకి పౌర్ణమిలు చూసే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఒక సందర్భంలో ఒకే నెలలో రెండు పౌర్ణమిలు సంభవిస్తాయి. ఈ ఏడాది (2020) అక్టోబర్‍లో 2న ఒక పౌర్ణమి మరియు 31న ఒక పౌర్ణమి సంభవించనున్నాయి. అయితే ఒకే నెలలో రెండు పౌర్ణమిలు ఏర్పడితే రెండో పౌర్ణమిని బ్లూమూన్‍ అని పిలుస్తాము. అయితే ఈ బ్లూమూన్‍ అనే పదం అస్ట్రానిమికల్‍ పదం కాదు. సైంటిస్టులు ఇచ్చిన పదం కాదు. ఇది వెస్ట్రన్‍ కంట్రీస్‍లో ఉన్న జానపద కథల్లో నుంచి వచ్చిన ఒక టర్మ్. చాలా అరుదుగా సూచించే వాటిని బ్లూమూన్‍గా పిలిచే అవకాశం వుంటుంది. ఎప్పుడో కానీ జరగని సంఘటననే బ్లూమూన్‍గా పిలుస్తాము. అరుదుగా ఏర్పడేది కాబట్టి దీన్ని అలా పిలుస్తారు.


కానీ సోషల్‍ మీడియాలో 76 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కనబడుతుంది అని ప్రచారం జరుగుతుంది. అది అవాస్తవం. ఇది ప్రతి రెండు మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే 2.7 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది. గతంలో 2018, 2015, 2012లో కూడా జరిగింది. కావాలంటే గత క్యాలెండర్‍లలో చూసుకోవచ్చు. కానీ సోషల్‍ మీడియాలో 76 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అప్పుడు మాత్రమే కనబడింది. చంద్రుడు బ్లూగా కనబడతాడు అనే దుష్ప్రచారం జరుగుతుంది. అది అవాస్తవం. మనం భూమి మీద నుండి చంద్రుడిని చూస్తాం. అంటే చంద్రుని కళ్లల్లోకి చూస్తాం.

దీన్నే మూన్‍ పేస్‍ అంటారు. అయితే ఈ పేసెస్‍ అనేది తీసుకుంటే 27.5 రోజుల్లో జరగదు. 29.5లో జరుగుతుంది. కాబట్టి అమావాస్య నుండి పౌర్ణమికి పౌర్ణమి నుండి అమావాస్యకు జరగడానికి సుమారుగా 30 రోజులు పడుతుంది. ఇలా ప్రతినెలా 27.5 , 29.5 రోజుల్లో మిగిలిన రోజులు కలిపి రెండు, మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒకే నెలలో రెండు పౌర్ణమిలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చంద్రుడు నీలం కలర్‍లో ఉంటుండని, అరుదుగా వస్తుందని అనే దుష్ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవం.

(Second full moon in October Month on 31st – first full moon occurred on 2nd October 2020 – Social Media Misinformation as 76 years event – Moon will not appear Blue – Meteor Shower) In October month of 2020, Moon will appear in its Total Phase (full Moon) for two times. First it was on 2nd October and Second Full Moon Visible on 31st October 2020. This Second full moon in a month is referred in western folklore as Blue Moon.


Generally in a Calendar year at least one Full Moon is visible in the sky every month. However sometimes rarely i.e. once every 2-3 years or 2.715 Years on average two full moons appear in same month. Hence in the western folklore metaphorically to describe the rarity of this occurrence of second full moon (like on 31st October) in a month is popularly referred to as Blue Moon. Hence the world Blue Moon is not coined or recognized by International Astronomical Union (IAU) the highest body responsible for Astronomy but in culture or language. Example “Once in Blue Moon”.
Dates of Full Moons in OCTOBER 2020: In October month this year 2020. First Full Moon appeared on 2nd October, 2020. Whereas Second Full Moon will appear on 31st October, 2020.


When was last time – Blue Moon Event Occurred and when is Next One? The last time “Blue Moon” event occurred was in 2012 (Aug), 2015 (July) whereas in 2018 it was double Blue Moons i.e. in Jan & March each, people witnessed second full of month twice that year. The next time Blue Moon will occur is in Aug 2023 with a Full Moon appearing on 2 Aug and Second one on 31st Aug.
How Moon will appear on 31st October , 2020? Will it Appear Blue? No, Full Moon on 31 October will not appear Blue just because it’s Second Full Moon in Single Month or it is called so. It would be like any other Full Moon which people usually observe. However Social Media is buzz with misinformation on Blue Moon claiming it as rare and moon to be visible in blue on 31 Oct 2020.


Orionids Meteor Shower: Among a Dozen of Meteor showers occurring every year with large number of Meteors i.e. “shooting stars” are seen zipping across sky during such occurrence. From 2 Oct – 7 Nov “Orionids Meteor Shower” is presently active. From 11.30 p.m. onwards looking towards East Direction people can witness bright streaks of light zipping across. These Bright streaks of light are resultant of particles of Comet Halley entering earth atmosphere only to burn due to friction. As per International Meteorological Organisation (IMO) approx. 20 Meteors are expected to be seen every hour at peak.


Notes :
Moon’s Motion around Earth: The Moon takes 27.3 days to orbit Earth, but the lunar phase cycle (from new Moon to new Moon) is 29.5 days. The Moon spends the extra 2.2 days “catching up” because Earth travels about 45 million miles around the Sun during the time the Moon completes one orbit around Earth.
Phases – New Or No Moon – Full Moon: At the new Moon phase, the Moon is so close to the Sun in the sky that none of the side facing Earth is illuminated. In other words, the Moon is between Earth and Sun.


At first quarter, the half-lit Moon is highest in the sky at sunset, then sets about six hours later. At full Moon, the Moon is behind Earth in space with respect to the Sun. As the Sun sets, the Moon rises with the side that faces Earth fully exposed to sunlight.
Reason for Blue Moon – Frequency: In a year twelve full moons occur approximately monthly, but in addition to those twelve full lunar cycles, each calendar year contains an excess of roughly eleven days. Which is due to difference (29.5 x 12 = 354 Days whereas our calendar consists of 365 Days) in Lunar/Solar Year. Hence these extra days accumulate, and every two or three years (on average approx. every 2.7154 years), there is an extra full moon. Such xtra Full moon is called a “blue moon”.
Meteor Showers: Comets and asteroids pass through our solar system. During such pass comets leave dust behind them. When earth crosses through these dust clouds we see a meteor shower. When a speck of this dust hits Earth’s atmosphere, it disintegrates in a bright flash of light–a meteor.

– N. SRI RAGHUNANDAN KUMAR
Director and Founder Secretary
PLANETARY SOCIETY, INDIA
(Reg. Under A.P. Societies Registration Act, 2001)
P.O.Box.No.1361, Hyderabad
Ph: 7993482012. Email: planetarysocietyindia@gmail.com
www.ournewplanets.info
799 348 2012 (What’s app Only)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *